Privacy verklaring mx-relay spamfilter

Bij mx-relay staat een zorgvuldige omgang van persoonsgegevens voorop. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt mx-relay zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Mx-relay is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Omdat deze gegevensverwerkingen van Mx-relay binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring legt Mx-relay uit welke persoonsgegevens Mx-relay verzamelt, waar deze voor worden gebruikt en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Mx-relay bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Mx-relay worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens.

MX-Relay verklaart hierbij:

    • Geen inzage te hebben in de inhoud van mail, noch deze ter beschikking te stellen aan derden
    • Geen emailadressen te verzamelen voor interne doeleinden of beschikbaar te stellen aan derden
    • Statistieken alleen geanonimiseerd te gebruiken of te verspreiden

GDPR statement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) stelt aanvullende eisen aan bedrijven die persoonsgegevens van ingezetenen van de Europese Unie verzamelen of opslaan. Bij MX-Relay begrijpen we het belang van uw persoonlijke gegevens en nemen we stappen om deze te beveiligen en te beschermen wanneer deze wordt opgeslagen in onze cloud of andere infrastructuur.

Ons beleid met betrekking tot eigendomsrechten en bescherming van gegevens is erop gericht u ervan te verzekeren dat uw gegevens veilig en onder uw controle blijven. We hebben een aantal maatregelen vastgesteld om ervoor te zorgen dat klanten en hun gegevens worden behandeld op een manier die in overeenstemming is met de privacybeginselen. Daarom bereiden we ons voor op de GDPR-vereisten voor onze cloudservices en -infrastructuur op de implementatiedatum van 25 mei 2018.

Registratiesysteem

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaart Mx-relay de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en de gegevens van eerder door u geplaatste bestellingen. Mx-relay bewaart deze gegevens, zodat Mx-relay met u in contact kan treden bij eventuele vragen over de dienstverlening, facturering en betalingen. Mx-relay zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een licentieovereenkomst, die u met Mx-relay sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienstverlening kan Mx-relay persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Gebruikersnaam en wachtwoord

De gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Mx-relay gaat er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u Mx-relay zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat Mx-relay hierop maatregelen kan nemen.